Dotacje do odnawialnych źródeł energii

pexels photo 411592 2

pexels photo 411592 2

Miasto Bielsko-Biała ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup
i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Prawdopodobny termin, w którym Projekt wystartuje to 2019 rok, pod warunkiem pozytywnej oceny wniosku miasta.  Start Projektu będzie poprzedzony akcją informacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 maja br. ,o czym informujemy w artykule → “Informacja o dotacjach do odnawialnych źródeł energii”

 

WSTĘPNA INFORMACJA O PLANOWANYM PROJEKCIE

Miasto Bielsko-Biała podjęło starania o dotacje unijne (granty) dla mieszkańców Bielska-Białej, instalujących odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe poprzez realizację projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. Program dofinansowania, z którego miasto chce skorzystać, przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych. Zastrzega się jednak, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym oraz że będą limity kosztów kwalifikowanych. Program dofinansowania wymaga najpierw wykonania i sfinalizowania inwestycji przez mieszkańca (włącznie z jej opłaceniem) zgodnie z regulaminem Projektu, a grant służy jej częściowemu refinansowaniu. Planowany okres realizacji Projektu to lata 2019-2020. Projekt nadal oczekuje na ocenę instytucji finansującej i wystartuje dopiero, jeśli ta ocena będzie pozytywna i jeśli zostaną przyznane na ten cel środki pomocowe. Start Projektu będzie poprzedzony akcją informacyjną.

Podstawowe zasady Projektu

• projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg poniższego wykazu,
• projekt przeznaczony jest tylko dla mieszkańców Bielska-Białej – dysponentów budynków co najmniej do końca 2026 roku,
nie posiadających zaległości finansowych wobec Miasta,
• możliwy jest wybór więcej niż jednej instalacji OZE na jedno gospodarstwo domowe,
• wykonanie inwestycji możliwe jest na budynkach istniejących, albo w trakcie budowy pod warunkiem zasiedlenia ich do dnia 31.12.2019r.,
• jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu na koszt mieszkańca,
• budynek nie może być w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków,
• wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej,
• mieszkaniec przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt (w tym np. koszt koncepcji technicznej, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
• mieszkaniec będzie zobowiązany do oceny ofert spośród co najmniej 3 potencjalnych wykonawców,
• miasto jest grantodawcą dla mieszkańców,
• granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez mieszkańca kosztów,
• w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony, a istniejące źródło węglowe – usunięte.

Objęte Projektem instalacje OZE i limity finansowe kosztów kwalifikowanych

• dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – nie więcej niż 30 000 zł netto (dotacja nie więcej niż 28 500 zł),
• pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – nie więcej niż 7 500 zł netto (dotacja nie więcej niż 7 125 zł),
• kolektory słoneczne – nie więcej niż 10 000 zł netto(dotacja nie więcej niż 9 500 zł),
• fotowoltaika – nie więcej niż 15 000 zł netto(dotacja nie więcej niż 14 250 zł).

Koszty przekraczające podane wyżej limity będą pokrywane ze środków własnych mieszkańca.

Print Friendly, PDF & Email