Print Friendly, PDF & Email

Konsultacje społeczne – OZE dla mieszkańców Bielska-Białej

Dotacje Oze2020

Dotacje Oze2020

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1065.2020.OSE z dnia 11 maja 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” w związku z zakwalifikowaniem się przez Miasto Bielsko-Biała
w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV.Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy dofinansowania mieszkańcom wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii (tj. instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła)
w wysokości nawet do 95% kosztów kwalifikowanych netto.

Konsultacje trwają w okresie od 25 maja 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku.

Przeprowadzenie konsultacji polega na kierowaniu przez właścicieli, współwłaścicieli oraz osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu, stanowiącego przedmiot konsultacji:

– elektronicznie na adres: ose@um.bielsko.pl – formularz w wersji elektronicznej: pobierz tutaj, a projekt Regulaminu został zamieszczony na stronie internetowej bip.um.bielsko.pl

–  pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, pl. Ratuszowy 6 w dniach i godzinach pracy Urzędu, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej oraz projekt Regulaminu wyłożony do wglądu.

Print Friendly, PDF & Email