Konsultacje społeczne – OZE dla mieszkańców Bielska-Białej

Dotacje Oze2020

Dotacje Oze2020

        Protokół z konsultacji społecznych

przeprowadzonych na podstawie zarządzenia nr ON.0050.1065.2020.OSE z dnia 11 maja 2020 r., dotyczących projektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” w związku z zakwalifikowaniem się przez Miasto Bielsko-Biała w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV.Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1) Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą ustaloną § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176).

Akcja informacyjna o konsultacjach została przeprowadzona w okresie od 15 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, a także rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami oraz w siedzibach Rad Osiedli. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 25 maja 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku, w którym uprawnione podmioty mogły kierować uwagi i opinie dotyczące projektu dokumentu, stanowiącego przedmiot konsultacji:

– na adres poczty elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:  ose@um.bielsko.pl – formularze w wersji elektronicznej można było pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne, a projekt Regulaminu został zamieszczony na stronie internetowej bip.um.bielsko.pl

–  pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, pl. Ratuszowy 6 w dniach i godzinach pracy Urzędu, gdzie były dostępne formularze w wersji papierowej oraz projekt Regulaminu wyłożony do wglądu.

2) W wyznaczonym czasie wpłynęło 21 uwag zgłoszonych w formie elektronicznej. Po analizie treści zgłoszonych uwag i zapisów Regulaminu oraz wiążących Miasto wniosku i umowy o dofinansowanie,  9 uwag uwzględniono, w tym  2 częściowo, 11 uwag nie uwzględniono, a 1 uwagę uznano za bezprzedmiotową.

Szczegółowy wykaz uwag:

– 7 uwag dotyczyło kryteriów oceny merytorycznej w konkursie grantowym – ich zmiany, obniżenia wymagań, podwyższenia wymagań, wprowadzenia nowych kryteriów – uwagi nie zostały uwzględnione z przyczyn formalnych –  kryteria oceny stanowiły element Wniosku o dofinansowanie na etapie Konkursu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

– 3 uwagi dotyczyły obniżenia parametrów mikroinstalacji OZE – uwagi nie zostały uwzględnione  z  przyczyn formalnych –  parametry przekładają się na efekt ekologiczny, który  stanowił element Wniosku o dofinansowanie na etapie Konkursu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

– 3 uwagi  dotyczyły  dużej liczby załączników, a także ich formy i użytych sformułowań  – uwagi zostały uwzględnione, w tym 1 częściowo, zmniejszono liczbę załączników do Regulaminu z 11 do 7, poprzez przeformułowanie, scalenie i uproszczenie, zmianę zapisów;

– 2 uwagi dotyczyły możliwości przesunięcia (wydłużenia) deklarowanego terminu zasiedlenia domu w budowie – uwagi zostały uwzględnione, termin zasiedlenia nieruchomości wydłużono do dnia złożenia Wniosku o płatność, jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 r.;

– 1 uwaga dotyczyła danych  żądanych w Ankiecie – uwaga została uwzględniona;

– 1 uwaga dotyczyła możliwości składania wniosku przez pełnomocnika – uwaga bezprzedmiotowa, zgodnie z przepisami można działać przez pełnomocnika, a Regulamin nie wyklucza takiej możliwości;

– 1 uwaga  dotyczyła zasad  badania rynku przez Grantobiorców – uwaga nie została uwzględniona z przyczyn formalnych –  zasady badania rynku przez Grantobiorców stanowiły element Wniosku o dofinansowanie na etapie Konkursu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

– 1 uwaga dotyczyła uszczegółowienia Opisu rezultatów realizacji przedsięwzięcia – uwaga została uwzględniona – uszczegółowiono zapis;

– 1 uwaga dotyczyła monitorowania wskaźników realizacji grantu – uwaga została uwzględniona;

– 1 uwaga dotyczyła zasad wypłaty grantu Grantobiorcom – uwaga została uwzględniona, poprawiono zapis.

Zmieniony Regulamin wraz z załącznikami podlega weryfikacji  i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski.

3) Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, na niniejszej stronie   oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”.

 

/z upoważnienia Prezydenta Miasta

Adam Ruśniak

    Zastępca Prezydenta Miasta/

Aktualizacja z dnia 06.07.2020 r.
Print Friendly, PDF & Email