Lista podstawowa potencjalnych Grantobiorców w projekcie grantowym „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej” – etap I

Zdjęcie domu z kominem, ulatujący dym

planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze,
Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze  – konkurs.

Proces podpisywania umów i realizacji projektu jest przewidziany na okres od stycznia 2022 do czerwca 2023 i nastąpi po zaakceptowaniu projektu przez Zarząd Województwa Śląskiego. O akceptacji projektu niezwłocznie Państwa poinformujemy na tej samej stronie internetowej.