Print Friendly, PDF & Email

Ankieta dla mieszkańców dotycząca sposobu ogrzewania

Logo Bb

Logo Bb

 

Na terenie miasta Bielska-Białej obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego (tzw. „uchwała antysmogowa”) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Stanowi ona akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W celu przygotowania przez miasto odpowiedniej pomocy dla mieszkańców, która ułatwi dostosowanie źródeł ciepła do wymogów „uchwały antysmogowej”, niezbędna jest informacja o ilości i rodzaju stosowanych źródeł ciepła, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków.
W związku z tym Prezydent Miasta zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Wypełnioną ankietę można przekazac na cztery sposoby:
- wrzucić do urny z napisem ANKIETA OGRZEWANIE w Biurze Obsługi Interesanta przy Stanowisku nr 3 w Urzędzie Miejskim,
- wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 6 z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE,
- zeskanować i wysłać na adres e-mail: pze@um.bielsko.pl z tematem ANKIETA OGRZEWANIE,
- wypełnić poniższą wersję elektroniczną ankiety.

Termin złożenia ankiety: przedłużony do 15.04.2020 r.
UWAGA! Nieprzekazanie ankiety w ustalonym terminie spowoduje konieczność wizyty pracowników Urzędu Miejskiego lub Straży Miejskiej na terenie nieruchomości, która obejmuje kontrolę źródła ogrzewania, w szczególności pod kątem spalania odpadów i jakości używanego do ogrzewania paliwa, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 379.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA: Ankietę należy wypełniać zaznaczając odpowiednie pola. Wypełnienie punktów oznaczonych "*" jest obowiązkowe.


Wypełnij ankietę

(jedna ankieta na jedno gospodarstwo domowe, pola oznaczone "*" są obowiązkowe)

Imię i nazwisko*
Telefon
Adres e-mail* (adres jest niezbędny w celu otrzymania potwierdzenia złożenia ankiety)
Adres budynku: Bielsko-Biała, ul.* nr budynku* nr lokalu

1. Forma własności*
właścicielwspółwłaścicielnajemca

2. Dane budynku
powierzchnia ogrzewana (w m2)* kubatura (w m3)

3. Rok budowy*
do 19701971-19801981-19901991-20002001-2010po 2011

4. Czym ogrzewany jest obecnie budynek?*
węgielmiałekogroszekpelletgazolej opałowyprąddrewnosieć ciepłownicza miejskainne

5. Dane źródła /źródeł ogrzewania
roczne zużycie paliwa - źródło podstawowe tonym3litrykWhGJ
roczne zużycie paliwa - źródło dodatkowe (jesli budynek posiada) tonym3litrykWhGJ

6. Czy budynek był termomodernizowany?
ściany (grubość izolacji w cm)

dach/stropodach (grubość izolacji w cm)

podłoga na gruncie (grubość izolacji w cm)

wymiana okien (rok)

wymiana drzwi zewnętrznych (rok)

7. Czy budynek posiada możliwość podłączenia do sieci gazowej?*
taknienie wiem

W przypadku możliwości uzyskania dotacji jestem zainteresowany/a:

- wymianą źródła węglowego na:
gazowe olejowe elektryczne powietrzną pompę ciepła gruntową pompę ciepła sieć ciepłowniczą inne

- termomodernizacją w zakresie:
ściany dach/stropodachpodłoga na grunciewymiana okienwymiana drzwi zewn.inne

Rodzaj urządzenia grzewczego na paliwa stałe stosowanego w budynku
UWAGA! Wypełniają tylko użytkownicy jakichkolwiek źródeł ciepła na paliwa stałe

Indywidualny kocioł C.O. liczba szt.
Moc kotła:
Wiek kołta: do 5 latod 5 do 10 latpowyżej 10 lat lub brak tabliczki znamionowej
Sposób zasilania: zasilanie ręcznezasilanie automatyczne
Typ kotła: pozaklasowyklasa 3klasa 4klasa 5ekoprojektkominek z płaszczem wodnym

Piec kaflowy liczba szt.
Wiek pieca: do 5 lat5-10 latpowyżej 10 lat
Sprawność pieca: starego typu (sprawność cieplna <80%)sprawność cieplna > 80%
Dodatkowe informacje dotyczące pieca: wyposażony w filtr (urządzenie redukujące emisje spalin)spełniający wymagania ekoprojektu

Koza na węgiel/drewno liczba szt.
Wiek kozy: do 5 lat5-10 latpowyżej 10 lat lub brak tabliczki znamionowej
Sprawność kozy: starego typu (sprawność cieplna <80%)sprawność cieplna > 80%
Dodatkowe informacje dotyczące kozy: wyposażony w filtr (urządzenie redukujące emisje spalin)spełniający wymagania ekoprojektu

Kominek liczba szt.
Wiek kominka: do 5 lat5-10 latpowyżej 10 lat
Sprawność kominka: starego typu (sprawność cieplna <80%)sprawność cieplna > 80%
Dodatkowe informacje dotyczące kominka: wyposażony w filtr (urządzenie redukujące emisje spalin)spełniający wymagania ekoprojektu

Trzon kuchenny węglowy
TakNie
Liczba trzonów kuchennych

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

tym samym źródłem co ogrzewanieinnym źródłem ciepła

Jakim?
kocioł na paliwa stałe
piecyk gazowy
olej opałowy
boiler / podgrzewacz elektryczny
kolektory słoneczne
fotowoltaika
pompa ciepła
sieć ciepłownicza miejska
inne

*pola obowiązkowe

*Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.),
*wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, w związku z tworzeniem bazy inwentaryzacyjnej ogrzewania budynków na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie.
*zostałam/em poinformowany, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1,
2) z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pisemnie na adres siedziby Administratora,
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
c) telefonicznie: 33 497 17 21.
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w z celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Bielska-Białej,
4) udostępnione przeze mnie dobrowolnie dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
5) przekazane dane będą przetwarzane przez okres jednego roku i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte,
6) w okresie uczestnictwa w programie posiadam prawo do:
- dostępu do udostępnionych danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2,
7) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu."

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 510, V piętro, nr tel. 33 4971 518 lub e-mail: pze@um.bielsko.pl.

Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "Wyślij" nie pojawi się informacja o wysłaniu ankiety, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione. W przeciwnym razie należy uzupełnić pola, które po lewej stronie będą oznaczone czerwonym kwadratem.
 

UWAGA! Jeżeli chcesz wersję ankiety do wydruku pobierz ją klikając na poniższy przycisk.