Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Bielska-Białej

Ciepłe mieszkanie
Ciepłe mieszkanie

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Bielska-Białej

 

Uprzejmie informujemy, że Miasto Bielsko-Biała z dniem 12 lipca 2023 roku rozpocznie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Bielska-Białej, zwanego dalej „Programem”.

 

Program polega na dofinansowaniu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpieniu ich źródłami ekologicznymi w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z możliwym rozszerzeniem inwestycji o montaż instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien, drzwi lub zamontowanie rekuperacji. Dofinansowania  udziela się w formie częściowej refundacji poniesionych kosztów.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie miasta Bielsko-Biała. 

 

Program będzie realizowany przez Miasto Bielsko-Biała w latach 2023-2026, przy czym:

-  wnioski o dofinansowanie Beneficjenci końcowi będą mogli składać do 1 września 2025 r. 

   lub wyczerpania kwoty dofinansowania z WFOŚiGW;

-  umowy z Beneficjentami końcowymi będą zawierane do 1 października 2025 roku;

-  termin realizacji przedsięwzięcia (okres kwalifikowalności kosztów) wynosił będzie 18 

   miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem końcowym, jednak nie   

   dłużej niż do 1 grudnia 2025 r. 

-  termin rozliczenia inwestycji i złożenia Wniosku o płatność przez Beneficjentów końcowych 

   będzie wynosił 30 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 

   31 grudnia 2025 r.

 

W ramach Programu przewiduje się zawarcie do 750 umów z Beneficjentami końcowymi  na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 19 305 000,00 złotych, w tym: 

1) do 300 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości do 5 250 000,00 złotych; 

2) do 300 umów na podwyższony  poziom dofinansowania na  łączną kwotę  dofinansowania w wysokości do 8 070 000,00 złotych; 

3) do 150 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości do 5 985 000,00 złotych. 

 

Środki na realizację programu przekazywane będą Miastu Bielsko-Biała w formie dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na podstawie umowy o dofinansowanie nr 4/2023/201/OA/oe/CM z dnia
11 kwietnia 2023 roku na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Bielska-Białej.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej.


 

Program przewiduje 3 poziomy dofinansowania faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, uzależnione od kryterium dochodowego:

1) poziom podstawowy - dofinansowanie wynosi do 35%, nie więcej niż 17 500,00 złotych na jeden lokal mieszkalny;

2) poziom podwyższony - dofinansowanie wynosi do 65%, nie więcej niż 26 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny;

3) poziom najwyższy - dofinansowanie wynosi do 95%, nie więcej niż 39 900,00 złotych na jeden lokal mieszkalny.

 

Zasady udzielania dofinansowania, w tym rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne zostały określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” wraz
z załącznikami. 

W celu wdrożenia na terenie miasta Bielsko-Biała obowiązujących w Programie zasad udzielania dofinansowania, Miasto opracowało zestaw dokumentów zawierających:

  1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Bielska-Białej określającym sposób składania
    i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie,
  2. wzór Wniosku o dofinansowanie dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania,
  3. wzór Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,
  4. wzór Wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania

- dostępne na stronie http://cieplemieszkanie.bielsko-biala.pl, z  którymi należy się szczegółowo zapoznać przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać:

1) w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6; 

2) w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): 

     /UMB-B/SkrytkaESP;

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

tel.: 33/49 71 521, e-mail: cieplemieszkanie@um.bielsko-biala.pl