Print Friendly, PDF & Email

Program OZE dla mieszkańców Bielska-Białej

Dotacje Oze2020

Dotacje Oze2020

11 maja 2020 r. Miasto Bielsko-Biała podpisało z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Projektem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowę o dofinansowanie projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE). Dzięki temu właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Bielska-Białej chcący zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty). Przed nami kilkumiesięczny okres przygotowania projektu do realizacji, na jesień 2020 r. planuje się nabór wniosków. Start naboru będzie poprzedzony specjalną akcją informacyjną. Rzeczowe realizacje w projekcie (przeprowadzenie inwestycji) będą wykonywane w  2021 roku. Program dofinansowania przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych. Zastrzega się jednak, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym oraz że będą limity kosztów kwalifikowanych.

Objęte Projektem instalacje OZE i wysokości grantów:

 • dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł,
 • pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł,
 • kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł,
 • fotowoltaika – grant do 14.250 zł.

Podstawowe zasady Projektu:

 • projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg powyższego wykazu,
 • instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp, natomiast pozostałe instalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej niż 120 kW,
 • projekt przeznaczony jest tylko dla właścicieli budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej nieposiadających zaległości finansowych wobec Miasta,
 • istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia w terminie do 31 marca 2021 r.
 • możliwy jest wybór więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE dla jednego budynku,
 • jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu na koszt właściciela budynku,
 • budynek w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę,
 • wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej,
 • właściciel nieruchomości przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt (w tym np. koszt projektu, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
 • właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej 3 potencjalnych wybranych przez siebie wykonawców,
 • granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów,
 • refinansowaniu podlegać będzie tylko instalacja wybudowana po zawarciu umowy i zgodnie z zaakceptowanym projektem,
 • istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy budynek już korzysta z istniejącej instalacji odnawialnych źródeł energii, jednak dofinansowaniu podlegać będzie tyko część nowa, dobudowana w ramach projektu,
 • w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony do poziomu co najmniej 60 W/m2 albo oddany do użytku po 1990 roku, a istniejące źródło węglowe – usunięte.

Zasady oceny wniosków:

Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie będą uwzględniane.

Wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena merytoryczna zostanie dokonana jeśli liczba wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę formalną przekroczy wartość całego projektu. Ocena merytoryczna będzie polegać na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na osiągnięcie przez Miasto efektu ekologicznego. Wnioski będą kwalifikowane do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów.

Obecnie trwają konsultacje społeczne w okresie od 25 maja 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku dotyczące projektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.

Przeprowadzenie konsultacji polega na kierowaniu przez właścicieli, współwłaścicieli oraz osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu, stanowiącego przedmiot konsultacji:

– elektronicznie na adres: ose@um.bielsko.pl – formularz w wersji elektronicznej: pobierz tutaj, a projekt Regulaminu został zamieszczony na stronie internetowej bip.um.bielsko.pl

–  pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, pl. Ratuszowy 6 w dniach i godzinach pracy Urzędu, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej oraz projekt Regulaminu wyłożony do wglądu.

Print Friendly, PDF & Email