Projekt OZE dla mieszkańców Bielska-Białej - nabór uzupełniający

Planowany termin naboru: MARZEC/KWIECIEŃ 2022 r. – 30 dni

Planowane ogłoszenie wyników naboru: MAJ 2022 r.

Podpisywanie umów o powierzenie grantu: do 1 miesiąca od ogłoszenia wyników

Rozpoczęcie inwestycji: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Zakończenie inwestycji i składanie wniosków o wypłatę grantu: do 3 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.

Projekt dofinansowania przewiduje granty w wysokości  do 95% kosztów kwalifikowanych (netto). Zastrzega się, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym oraz że będą limity kwotowe kosztów kwalifikowanych.

Wykaz instalacji objętych naborem Projektem wraz z maksymalną kwotą grantu (dotacji):

 • pompa ciepła tylko na potrzeby ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł,
 • kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł.

Podstawowe zasady Projektu, zgodnie ze zmienionym w dniu 17 lutego 2022 r.  Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego przyjętym uchwałą nr XLI/967/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

 1. Projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg powyższego wykazu,
 2. Projekt przeznaczony jest tylko dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  w Bielsku-Białej nieposiadających zaległości finansowych wobec Miasta,
 3. istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem, że budynek zostanie zasiedlony nie później niż do dnia zakończenia inwestycji oraz, że na dzień składania Deklaracji udziału w Projekcie budowa jest rozpoczęta,                                                                                                                                 
 4. możliwy jest wybór więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE dla jednego budynku (kolektory słoneczne lub/i pompa ciepła do c.w.u.),
 5. jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu na koszt właściciela budynku,
 6. budynek zlokalizowany w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę,
 7. wyprodukowana energia cieplna nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, najmu itp.
 8. właściciel nieruchomości przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w Projekcie na własny koszt (w tym np. koszt projektu instalacji, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
 9. po zakwalifikowaniu się do projektu i podpisaniu umowy o powierzenie grantu, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej
  3 potencjalnych wybranych przez siebie wykonawców,
 10. granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów,
 11. refinansowaniu podlegać będzie tylko instalacja wybudowana po zawarciu umowy i zgodnie
  z zaakceptowanym projektem,
 12. istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy budynek już korzysta z istniejącej instalacji odnawialnych źródeł energii, jednak dofinansowaniu i ocenie konkursowej podlegać będzie tylko część nowa, wybudowana w ramach projektu,
 13. instalacje i efekt ekologiczny będą monitorowane również po zakończeniu inwestycji, przez cały tzw. Okres trwałości projektu.

Szczegółowe zasady i procedurę zawiera Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego
pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” tekst ujednolicony Regulaminu dostępny będzie do pobrania po wejściu uchwały w życie

Zasady oceny wniosków:

 • Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie będą uwzględniane
 • Wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytorycznej
 • Punktacja oceny merytorycznej:

Lp.

Kryterium

Definicja

1

Pojemność zbiornika wodnego
w przypadku kolektorów słonecznych

za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad 200 litrów -1 pkt

2

Moc pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 2,5 kW – 1 pkt

 • Ocena merytoryczna zostanie dokonana jeśli liczba wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę formalną przekroczy wartość projektu (puli przeznaczonej do naboru uzupełniającego)
 • Ocena merytoryczna będzie polegać na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na osiągnięcie przez Miasto efektu ekologicznego
 • Wnioski będą kwalifikowane do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpowiedzi na zapytania w sprawie naboru oraz Projektu udziela Operator Projektu „Doradztwo
i usługi” Sp. z o.o. :

Adres email: bokbielsko@gmail.com

Infolinia czynna pn-pt w godzinach 7.30 – 15.30:  12 444 60 03