Projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Bielska - Białej

Można zapoznać się z projektem Programu ochrony środowiska dla miasta Bielska-Białej do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi w sprawie projektu tego dokumentu można zgłaszać od 14 marca 2022 roku do 4 kwietnia 2022 roku.

Projekt dokumentu oraz załączniki dostępne są na stronie Urzędu Miasta Bielska-Białej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.um.bielsko.pl/a,81039,obwieszczenie-dotyczace-programu-ochrony-srodowiska-dla-miasta-bielska-bialej-do-roku-2025-z-uwzgled.html

Uwagi, wnioski mogą być wnoszone: ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: POS@um.bielsko-biala.pl

  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Ochrony Środowiska i Energii przy pl. Ratuszowy 6.

Z projektem dokumentu można zapoznać się osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Wydziale Ochrony Środowiska Plac Ratuszowy 6 – V piętro pok.507, w godzinach pracy urzędu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Uwagi i wnioski należy składać za pomocą załączonego w BIP edytowalnego formularza zgłaszania uwag. Wnioski i uwagi złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.