Print Friendly, PDF & Email

Dotacje do odnawialnych źródeł energii


Miasto Bielsko-Biała ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup
i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Prawdopodobny termin, w którym Projekt wystartuje to 2019 rok, pod warunkiem pozytywnej oceny wniosku miasta. Start Projektu będzie poprzedzony akcją informacyjną.WSTĘPNA INFORMACJA O PLANOWANYM PROJEKCIE


Miasto Bielsko-Biała podjęło starania o dotacje unijne (granty) dla mieszkańców Bielska-Białej, instalujących odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe poprzez realizację projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. Program dofinansowania, z którego miasto chce skorzystać, przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych. Zastrzega się jednak, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym oraz że będą limity kosztów kwalifikowanych. Program dofinansowania wymaga najpierw wykonania i sfinalizowania inwestycji przez mieszkańca (włącznie
z jej opłaceniem) zgodnie z regulaminem Projektu, a grant służy jej częściowemu refinansowaniu. Planowany okres realizacji Projektu to lata 2019-2020. Planowany termin, w którym Projekt wystartuje (nabór) to grudzień 2018 (pod warunkiem pozytywnej oceny wniosku miasta). Start Projektu będzie poprzedzony akcją informacyjną.


Podstawowe zasady Projektu


• projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg poniższego wykazu,
• projekt przeznaczony jest tylko dla mieszkańców Bielska-Białej – dysponentów budynków co najmniej do końca 2026 roku,
nie posiadających zaległości finansowych wobec Miasta,
• możliwy jest wybór więcej niż jednej instalacji OZE na jedno gospodarstwo domowe,
• wykonanie inwestycji możliwe jest na budynkach istniejących, albo w trakcie budowy pod warunkiem zasiedlenia ich do dnia 31.12.2019r.,
• jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu na koszt mieszkańca,
• budynek nie może być w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków,
• wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej,
• mieszkaniec przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt (w tym np. koszt koncepcji technicznej, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
• mieszkaniec będzie zobowiązany do oceny ofert spośród co najmniej 3 potencjalnych wykonawców,
• miasto jest grantodawcą dla mieszkańców,
• granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez mieszkańca kosztów,
• w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony, a istniejące źródło węglowe – usunięte.

Objęte Projektem instalacje OZE i limity finansowe kosztów kwalifikowanych


• dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania - nie więcej niż 30 000 zł netto,
• pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – nie więcej niż 7 500 zł netto,
• kolektory słoneczne – nie więcej niż 10 000 zł netto,
• fotowoltaika – nie więcej niż 15 000 zł netto.

Koszty przekraczające podane wyżej limity będą pokrywane ze środków własnych mieszkańca.
 

Pozostałe informacje dotyczące dotacji do odnawialnych źródeł energii

Wrzesień 30, 2018
pexels photo 411592 2

Dotacje do odnawialnych źródeł energii

Miasto Bielsko-Biała ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Prawdopodobny termin, w którym Projekt wystartuje to 2019 rok, pod warunkiem […]
Kwiecień 24, 2018
konsultacje społeczne

Dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Bielska-Białej?

Miasto Bielsko-Biała zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. W ramach projektu będzie można uzyskać dotacje […]