Działania poprawiające efektywność energetyczną miasta

Spis działań miasta Bielska-Białej
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku
o efektywności energetycznej
(DZ. U. z 2016 r. poz. 831 t.j. art. 6 ust. 3)

Data rozpoczęcia

Działania stałe lub coroczne

2003-2006

Analiza umów na dostawę ciepła do obiektów publicznych pod kątem weryfikacji mocy zamówionych. Weryfikacją mocy zamówionej objęto 83 gminnych obiektów publicznych, głównie szkół. Oparta była ona o dane zgromadzone w bazie danych energetycznych obiektów publicznych (BEN). Przeprowadzono obliczenia wykorzystujące te dane, na podstawie których określono faktyczne zapotrzebowanie ciepła do celów grzewczych dla tych obiektów. Wyniki obliczeń są podstawą do zmian mocy zamówionej w umowach z dostawcą ciepła. Obliczenia wskazują na możliwość obniżenia mocy zamówionej łącznie o 3 771 kW, co da oszczędności szacowane na ponad 226 tys. zł rocznie. Przeprowadzenie weryfikacji nie byłoby możliwe przy tak niskich kosztach, gdyby nie istniał w mieście monitoring energetyczny.

2003-2006

Plan zastosowania energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 15. Początek - czerwiec 2003. Projekt został zrealizowany przez PK Therma w 2005/2006 kosztem 60000 zł i jest nadal kontynuowany jako instalacja doświadczalna. Instalacja dostarcza 30-40 GJ energii rocznie.

2003-2004

Tworzenie  „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (uchwalono w 2006). Po wykonaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jawnym się stało, że system ciepłowniczy naszego miasta wymaga gruntownej naprawy. Wówczas zdecydowano się na wykonanie „Planu…”. Prace trwały przez 4 lata. Powołano specjalny komitet sterujący, który przez ten czas stale funkcjonował, by dopracować ostateczne rozwiązania. Owocem tych działań były zmiany w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, okresowe zamrożenie cen ciepła, inwestycje w sieć ciepłowniczą oraz ostatecznie najważniejsza decyzja o budowie nowej elektrociepłowni EC1.

2003-

Program monitoringu obiektów publicznych - prowadzony obecnie monitoring energetyczny obiektów miejskich jest pracochłonny, ograniczony i ma wiele niedoskonałości. Planuje się reorganizację monitoringu poprzez zmianę źródeł otrzymywania danych, informatyzację tego procesu oraz uzupełnienie monitoringu o kontrolę temperatur wewnętrznych i rozszerzenie jego zakresu.

2004-2006

Udział w programie SchooBie-Do (program Stowarzyszenia Gmin Energie Cites Polska) – w ramach programu wykonano audyt energetyczny i koncepcję ośrodka OZE w Bielsku-Białej. Dzięki temu powstała, działająca do dziś i kształcąca specjalistów techników, pracownia energii odnawialnych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, wyposażona w kilka rodzajów kolektorów słonecznych i fotowoltaiki, mały wiatrak oraz ogniwo paliwowe. Realizacja tego typu placówki szkolącej osoby z terenu gminy Bielska-Białej i okolic w zakresie technik OZE, ma na celu zwiększenie oferty dydaktycznej gminy, stworzenie nowych zawodów .

2004

Trzeci końcowy etap prac nad „Planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Bielsko-Biała” - tworzenie właściwego dokumentu, systemu operacyjnego, uzgodnień.

2006

Wykonanie modernizacji generatorów kogeneracyjnych na biogaz uzyskiwany w oczyszczalni ścieków Komorowice - AQUA. Generatory o mocy elektrycznej 170 kW i mocy cieplnej 270 kW dają rocznie 1963 MWh prądu i 10400 GJ ciepła (ok. połowy zapotrzebowania obiektu). PZE w roli promotora i obserwatora. Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza zarówno z powodu uniknięcia produkcji ciepła np w lokalnej kotłowni, jak i z powodu wykorzystania metanu ze ścieków, który trafiłby do atmosfery.

2006

Wykonanie systemu pomp ciepła w oczyszczalni ścieków Komorowice - AQUA. Pompy ciepła wykorzystujące ciepło ścieków o mocy 3 x 38 kW pozwalają na ogrzanie 5000 m3 kubatury i wody użytkowej. PZE w roli promotora i obserwatora. Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza z powodu uniknięcia produkcji ciepła np w lokalnej kotłowni.

2006

Wykonanie systemu pomp ciepła na basenie AQUA. Pompy ciepła wykorzystujące ciepło z przepływającej wody w kolektorze wodociągowym podgrzewają kubaturę basenu 15 000 m3 oraz wodę w basenie. PZE w roli promotora i obserwatora. Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza z powodu uniknięcia produkcji ciepła np w lokalnej kotłowni.

2006

Wykonanie w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jednego z pierwszych w Polsce pilotażowych świadectw energetycznych wraz z umieszczeniem pierwszej publicznej wielkoformatowej etykiety energetycznej (wielokrotnie prezentowanej publicznie na w/w konferencjach) - pomoc PN Energie-Cites w ramach programu ‘Etykiety energetyczne w szkolnictwie’ w postaci nieodpłatnego wykonania tego zadania.

2006

Analizowanie umów na dostawę ciepła dla obiektów miejskich – 23 umów, zmniejszenie mocy zamówionej zaproponowano w 19 umowach. Łączna wartość obniżenia mocy zamówionej wynosi 1167 kW.

2006

Uzgodnienia dotyczące klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego skierowane głównie na obniżenie przyszłych kosztów eksploatacji systemu.

2006

Przygotowanie ulotek edukacyjnych na temat nowoczesnych energooszczędnych źródeł ciepła przeznaczonych dla domów jednorodzinnych w nakładzie 5000 tys. szt (wrzesień 2006)

2006

Dokładny dobowy monitoring energii i wody dla basenu Troclik w okresie od marca 2006 wykonywano w porozumieniu z kierownictwem basenu i BBOSiR. Obsługa techniczna wykonywała na bieżąco zmiany w urządzeniach technologicznych i grzewczych zgodnie z wynikiem monitoringu. Efekt został określony metodą symulowania braku działań naprawczych, na podstawie pierwszych 3 miesięcy, które były miesiącami obserwacji. Zaoszczędzona kwota roczna z tytułu obniżenia zużyć wyniosła 258 tys. zł, a z tytułu uniknięcia audytu zewnętrznego ok. 7 tys. zł.

2006

Dokładny dobowy monitoring energii i wody dla basenu Troclik w okresie od marca 2006 wykonywano w porozumieniu z kierownictwem basenu i BBOSiR. Obsługa techniczna wykonywała na bieżąco zmiany w urządzeniach technologicznych i grzewczych zgodnie z wynikiem monitoringu. Efekt został określony metodą symulowania braku działań naprawczych, na podstawie pierwszych 3 miesięcy, które były miesiącami obserwacji. Zaoszczędzona kwota roczna z tytułu obniżenia zużyć wyniosła 258 tys. zł, a z tytułu uniknięcia audytu zewnętrznego ok. 7 tys. zł.

2006

Pilotażowy zdalny monitoring energetyczny Szkole Podstawowej nr 37 został zapoczątkowany końcem 2006 roku. Dzięki monitorowaniu on-line 5 liczników mediów energetycznych i wody zespół monitorujący energię w szkołach mógł badać przebiegi dobowe zużyć. Na tej podstawie nabywał też doświadczenia eksploatacyjne, które pozwoliły zaplanować realizację projektu włączającego wszystkie miejskie budynki publiczne w podobny system (planowane w 2015).

2006

Przegląd energetyczny ZSO Sternicza 4 z propozycją zakresu zalecanych prac termomodernizacyjnych wykonany po monitoringu temperatur wewnętrznych. Zalecenia zostały skierowane do Wydz. Inwest. Efekt bezpośredni: wykonanie audytu przez firmę zewnętrzną kosztowałoby około 4 tys. zł. Spodziewany efekt po wykonaniu zalecanych prac: 442 tys. zł rocznie.

2006

Analiza ekonomiczno-energetyczna Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a rozważająca różne systemy grzewcze. Zalecono zmianę systemu grzewczego. Efekt oszczędnościowy – 11 tys. zł rocznie.

2006

Uzgodnienia dotyczące projektowanych hal ZIAD-u. Ustalenie wytycznych oszczędnej eksploatacji do specyfikacji przetargowej. Spodziewany efekt oszczędnościowy przy dotrzymaniu wytycznych szacuje się na kilkadziesiąt tys. zł. rocznie.

2007

Ustalenie i wykonanie nastaw zegarowych pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Miejskiego (IX.2006). Efekt oszczędnościowy to około 1 tys. zł rocznie.

2007

Ocena ekonomiczna opłacalności zmiany systemu nagrzewu c.w.u. w budynku Ratusza, wskazująca na sieć ciepłowniczą. Efekt oszczędnościowy to około 4,7 tys. zł rocznie.

2007

Ocena ekonomiczna zasilania w ciepło Szpitala Wojewódzkiego: gaz i sieć ciepłownicza. Zaleca się sieć ciepłowniczą. Decyzja pozostaje w kompetencji szpitala.

2007

Uzgadnianie modernizacji źródła ciepła dla Domu Nauczyciela, ustalenie nowoczesnych rozwiązań wraz z przyszłą możliwością podłączenia solarów. Efekt oszczędnościowy jest oceniany na 60 tys. zł rocznie.

2007

Analiza kosztów wykonania i eksploatacji przyłącza energii elektrycznej dla planowanej budowy Gimnazjum nr 16 w Wapienicy – wybór najbardziej ekonomicznego wariantu. Efekt ekonomiczny z przyjęcia zalecanych rozwiązań: około 36 tys. jednorazowo i 4 tys. zł rocznie.

2007

Ocena konkurencyjności ekonomicznej dla ogrzewania budynków ATH (Akademii Techniczno-Humanistycznej).

2007

Opinia na temat zmian w ogrzewaniu budynku Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości przy ul. Inwalidów 6 dla Wydz. Inw. Potencjał możliwych oszczędności to  ok. 3 tys zł rocznie.

2007

Określenie wytycznych do "Programu funkcjonalno-użytkowego" dla zamierzenia budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Kopernika, w zakresie poszanowania energii.

2007

Uzgodnienie treści wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla Środowiskowego Centrum Pomocy - Przychodnia Terapeutyczna ul. Sternicza 8a. Służy optymalnemu ustawieniu parametrów umowy. Zakłada się ok. 10% niższe koszty stałe.

2007

Korekta mocy zamówionej na budynek UM przy pl. Ratuszowym 6 z wartości 370 kW do 245 kW przyniosła zmniejszenie kosztów stałych. Oszczędność blisko 30 tys. zł rocznie. Efekt zmonitorowany w praktyce po roku od wprowadzenia obniżenia.

2003-2007

Opiniowanie warunków zasilania w ciepło w Szkole Podstawowej nr 9 oraz jej nowej sali gimnastycznej. Służy optymalnemu ustawieniu parametrów umowy. Spisanie umowy bez oszacowań, tylko na podstawie sugestii dostawcy czynnika, zwykle skutkuje zawyżeniem parametrów i wyższymi kosztami opłat za ciepło. Korzyść wynika również z samego przejścia z gazu na tańsze obecnie ciepło sieciowe. Szacuje się że optymalizacja przyczyniła się do oszczędności ok. 10% kosztów stałych ciepła, i 5% kosztów zmiennych.

2007

Opiniowanie warunków zasilania w ciepło w Szkole Podstawowej nr 9 oraz jej nowej sali gimnastycznej. Służy optymalnemu ustawieniu parametrów umowy. Spisanie umowy bez oszacowań, tylko na podstawie sugestii dostawcy czynnika, zwykle skutkuje zawyżeniem parametrów i wyższymi kosztami opłat za ciepło. Korzyść wynika również z samego przejścia z gazu na tańsze obecnie ciepło sieciowe. Szacuje się że optymalizacja przyczyniła się do oszczędności ok. 10% kosztów stałych ciepła, i 5% kosztów zmiennych.

2009

Współpraca z Wydziałem Inwestycji UM przy pozyskiwaniu środków na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

2010

Opracowanie "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielsko-Biała" (SEAP) jako pierwszego w Polsce zatwierdzonego przez Radę Miejską. Plan zakłada 16 rodzajów działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych podzielonych na rózne jednostki miejskie w kierunku zrealizowania celów 3x20. Ma doprowadzić do redukcji emisji CO2 do roku 2020 o prawie 187 tys. ton.

2010

Prowadzenie działań przygotowawczych do wprowadzenia programu pomocy mieszkańcom w zakresie zastosowania kolektorów słonecznych w 2011 roku.

2010

Udział Bielska-Białej w projekcie „Świadectwa energetyczne dla budynków komunalnych” - wykonanie 5 świadectw energetycznych oraz audytów energetycznych dla obiektów miejskich.

2010-2012

Realizacja projektu edukacyjnego „EURONET 50/50”, w Szkole Podstawowej nr 13, we współpracy z PNEC. W ciągudwóch lat społeczność szkolna wygenerowała beznakładowe oszczedności w prądzie, gazie i wodzie na poziomie 56 tys. zł. To rekordowe oszczedności wśród wszystkich szkół polskich uczestniczących w projekcie. Połowa kwoty trafiła do uczniów SP 13.

2012

Akcja "Energooszczędne Biuro" we współpracy z KAPE - 2 budynki administracyjne, wydruk i akcja rozlepiania naklejek o oszczędzaniu energii i innych zasobów (7 rodzajów naklejek), wystawa informacyjna oraz szkolenia pracowników urzędu. Miasto otrzymało wyróżnienie za przeprowadzoną akcję.

2012

Przygotowanie tabel monitoringu dobowego energii dla niektórych obiektów BBOSiR.

2013-2015

Aktualizacja SEAP i stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta w ramach konkursu POIiŚ ogłoszonego przez NFOŚiGW. PGN powstał jako zaktualizowany dokument na bazie wcześniej opracowanego w ramach obowiązków sygnatariusza "Porozumienia Burmistrzów" - Covenant of Mayors "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej do roku 2020" - tzw. SEAPu. PGN obecnie stanowi kluczowy dokument w procesie ubiegania się samorządów o środki krajowe i unijne. W roku 2014 rozpoczęte zostały konsultacje wewnętrzne dokumentu wśród zainteresowanych wydziałów UM i jednostek miejskich. W roku 2015 Plan zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.

2013-2016

Realizacja projektu Euronet 50/50 MAX w SP32, we współpracy z PNEC - BZE jako koordynator realizacji projektu. W I roku realizacji projektu (tj. 2014) szkoła uzyskała oszczędności o wartości 13 050,13 zł, gdyż zużyła o 54 497 kWh mniej energii tj. 13% oszczędności.

2015

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych

2015

Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół Ogrodniczych

2015

Wymiana stolarki okiennej w LO im.M.Kopernika

2015

Wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu nr 40

2015

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 26

2015

Luty 2015 - wykonanie pomiarów funkcjonowania instalacji grzewczych w Szkole Podstawowej nr 20 i LO im. Armii Krajowej.

2015

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 23

2015

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 10

2015

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 37

2015

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 20

2015

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 29

2015

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 33

2015

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

2015

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17

2015

Wykonanie nowej kotłowni c.o. i c.w.u. w Przedszkolu nr 43

2015

Wymiana kotła c.o. i c.w.u. w schronisku na Koziej Górze

2015

Luty 2015 - wykonanie pomiarów funkcjonowania instalacji grzewczych w Szkole Podstawowej nr 20 i LO im. Armii Krajowej.

2015

Weryfikacja zamówionej mocy grzewczej dla obiektów SP nr 4, 25, 26, gimnazjum nr 6, 15, Zespół Szkół Ogrodniczych, Dom Pomocy Społ. Dla Przewlekle Chorych.

2015

Zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z TAURON Dystrybucja w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego miasta

2013-2015

Aktualizacja SEAP i stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta w ramach konkursu POIiŚ ogłoszonego przez NFOŚiGW. PGN powstał jako zaktualizowany dokument na bazie wcześniej opracowanego w ramach obowiązków sygnatariusza "Porozumienia Burmistrzów" - Covenant of Mayors "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej do roku 2020" - tzw. SEAPu. PGN obecnie stanowi kluczowy dokument w procesie ubiegania się samorządów o środki krajowe i unijne. W roku 2014 rozpoczęły się konsultacje wewnętrzne dokumentu wśród zainteresowanych wydziałów UM i jednostek miejskich, a w 2015 rozciągnęły się na lokalne organizacje pożytku publicznego. 25.08.2015 Plan został uchwalony przez Radę Miejską.

2015

V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 19.06.2015 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.2000 dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe). Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników: 4 strefy energii, coś z niczego, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy (Eko-dom, Fakty i mity o Bielsku-Białej, Park Edukacyjny Interakcje, energooszczędny dom) oraz zajęcia integracyjne jak retro-podwórko czy zumba. Atrakcją były akrobacje rowerowe rekordzisty Guinnessa Krystiana Herby, a muzycznie ozdobił imprezę zespół Kraków Street Band. Wręczone zostały też nagrody w V edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 19.06.2015 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.2000 dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe). Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników: 4 strefy energii, coś z niczego, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy (Eko-dom, Fakty i mity o Bielsku-Białej, Park Edukacyjny Interakcje, energooszczędny dom) oraz zajęcia integracyjne jak retro-podwórko czy zumba. Atrakcją były akrobacje rowerowe rekordzisty Guinnessa Krystiana Herby, a muzycznie ozdobił imprezę zespół Kraków Street Band. Wręczone zostały też nagrody w V edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 19.06.2015 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.2000 dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe). Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników: 4 strefy energii, coś z niczego, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy (Eko-dom, Fakty i mity o Bielsku-Białej, Park Edukacyjny Interakcje, energooszczędny dom) oraz zajęcia integracyjne jak retro-podwórko czy zumba. Atrakcją były akrobacje rowerowe rekordzisty Guinnessa Krystiana Herby, a muzycznie ozdobił imprezę zespół Kraków Street Band. Wręczone zostały też nagrody w V edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat".

2016

Wymiana stolarki okiennej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9

2016

Wymiana stolarki okiennej w LO im. M. Kopernika

2016

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 43

2016

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 5

2016

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 31

2016

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 37

2016

Naprawa zbiorników oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy schronisku na Koziej Górze

2016

Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych: w tym: - termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 - termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego nr 2 przy ul. Łagodnej 16

2016

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej 6

2016

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Widok 28 w Bielsku-Białej

2016

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2016

VI Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 17.06.2016 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.1200 dzieci, młodzieży oraz 200 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 170 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe), tj. 43 drużyny. Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy: ARTING 2015, fotografie Szkoły na Grodzisku, eksponaty Sita i ZGO, eco-box z OZE oraz zajęcia integracyjne. Nowością był mural "Bielsko-Biała chroni klimat" nawiązujący do tematyki ochrony klimatu, a powstały na murkach boiska sportowego, gdzie odbywała się impreza. Atrakcją były warsztaty smakowe zorganizowane przez Makarony Czanieckie. Wręczone zostały też nagrody w VI edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". VI Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 17.06.2016 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.1200 dzieci, młodzieży oraz 200 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 170 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe), tj. 43 drużyny. Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy: ARTING 2015, fotografie Szkoły na Grodzisku, eksponaty Sita i ZGO, eco-box z OZE oraz zajęcia integracyjne. Nowością był mural "Bielsko-Biała chroni klimat" nawiązujący do tematyki ochrony klimatu, a powstały na murkach boiska sportowego, gdzie odbywała się impreza. Atrakcją były warsztaty smakowe zorganizowane przez Makarony Czanieckie. Wręczone zostały też nagrody w VI edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat".

2016

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2016 roku zostało wymienionych 150 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej.

2016-2018

Realizacja projektu pn.„Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" opartego na metodologii Euronet 50/50 MAX , we współpracy z PNEC - BZE występuje jako koordynator realizacji projektu. W projekt zaangażowanych jest 31 szkół miejskich od podstawowych po szkoły ponadgimnazjalne oraz 1 placówka rehabilitacyjna dla uczniów. W WPF zabezpieczona została kwota na premie oszczędnościowe wypracowane przez placówki w ramach działań oszczędnościowych na swoim terenie - rozliczenie I roku realizacji projektu na sesji RM w dniu 25.04.2017 roku ( oszczędności uzyskało 13 szkół na kwotę 117 726,82 zł , a premia dla nich wyniosła 58 863,41 zł). Nauczyciele na specjalnym spotkaniu otrzymali dyplomy uznania za zaangażowanie w realizację projektu w I roku działania.

2017

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej

2017

Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bielsku-Białej

2017

Wymiana okien drewnianych na okna PCV w korytarzu na pierwszym piętrze oraz w bibliotece w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9

2017

Docieplenie stropu poddasza w Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" przy ul Hugona Kołłątaja 8 w Bielsku-Białej

2017

Remont pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Białej

2017

 

ZSS Wapienicka Remonty pokrycia dachowego

2017

Wymiana stolarki okiennej (18szt.) w budynku Szkół Budowlanych przy ul. Budowlanych 4 w Bielsku-Białej

2017

Wymiana instalacji do podgrzewania cieplej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. AK w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4

2017

Remont wraz z dociepleniem wschodniej elewacji budynku Przedszkola nr 54 przy ul. Wodnej 3-5 w Bielsku-Białej

2017

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 43

2017

Remonty pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 33

2017

Wykonanie ocieplenia dachu sali gimnastycznej w Szkole podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 385 w Bielsku-Białej

2017

Remont pokrycia dachowego w Szkole podstawowej nr13

2017

Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego zaplecza Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudzkiego 47 w Bielsku-Białej

2017

Wykonanie remontu dachu w Schronisku na Koziej Górze w Bielsku-Białej

2017

Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap w tym: - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Góralskiej 4, Bielsko-Biała -Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego nr1 przy ul. Korzennej 37 w Bielsku-Białej (inwestycja w trakcie, zakończenie 2018)

2017

Wykonanie nowej kotłowni gazowej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46

2017

Modernizacja instalacji c.o. i cwu w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym przy ul. Karpackiej 150

2017

Pierwsza stacja ładowania samochodów w Bielsku-Białej została oddana do użytku 4 października br. , a do końca roku 2017 można było z niej korzystać bezpłatnie. Znajduje się na parkingu podziemnym Centrum Handlowo-Rozrywkowego Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 20 w Bielsku-Białej. Otwarcia dokonał Dyrektor GreenWay, Dyrektor Gemini Park oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pełnomocnik PM ds. Zrównoważonego Rozwoju. Oddane do użytku urządzenie jest częścią powstającej sieci blisko 200 stacji ładowania pojazdów elektrycznych Greenway Infrastructure.

2017

"Program uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej Przyłączenie budynków w centrum Bielska-Białej - pilotaż" ma poprawić jakość powietrza. Na początek zostanie podłączonych 26 budynków. 20 lutego w bielskim Ratuszu władze miasta podpisały z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma oraz Tauron Ciepło list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście. Chodzi m.in. o redukcję zanieczyszczeń powietrza w centrum pochodzących ze starych kopciuchów i o edukację na temat negatywnych skutków palenia szkodliwym opałem w przestarzałych piecach. Therma zadeklarowała wykonanie przyłącza i węzła cieplnego na swój koszt. Gmina i Tauron Ciepło dofinansują instalację wewnętrzną w kamienicach. Program docelowo ma objąć prawie 300 budynków.

2017

VII Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 9.06.2017 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W bloku dla szkół i przedszkoli udział wzięło ponad 2000 dzieci, młodzieży oraz 200 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe).Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne. Ogłoszone zostały też wyniki w VII edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". W bloku dla mieszkańców dominował temat smogu i niskiej emisji: od stoisk dystrybutorów prądu i ciepła - Tauron Dystrybucja, Tauron Ciepło i PK Therma, po konkurs dla rodzin dotyczących budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Pojawiły się materiały edukacyjne jak broszura "Jest sposób na smog!" podająca zapisy śląskiej uchwały antysmogowej czy komiks o Bielsku-Białej " Bielski i Biała ratują miasto". Mieszkańcy mogli też zapoznać się z tzw. spalaniem od góry zaprezentowanym przez członków Polskiego Alarmu Smogowego, które to nie powoduje powstawania dymu podczas palenia węgla w kopciuchach.

2017

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2017 roku zostało wymienionych 210 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej.

2017

Od 2017 roku na szpitalu wojewódzkim funkcjonuje duża elektrownia PV: jej moc wynosi 400 kWp.

2018

Termomodernizacja budynków publicznych

2015-2018

W latach 2015-2018 WFOŚiGW w Katowicach dofinansował zadania dotyczące ochrony powietrza z terenu Bielska-Białej w następujących dziedzinach: 3 spółdzielnie mieszkaniowe ociepliły 5 budynków, starostwo powiatowe – 2 budynki, plebania ewangelicko-augsburska – 1 budynek, firma produkcyjna – 1 budynek; Akademia Techniczno-Humanistyczna – modernizacja Systemu ogrzewania na ekologiczny w 2 budynkach, spółdzielnia mieszkaniowa – aż w 21 budynkach; 2 duże firmy produkcyjne – łącznie 3 budynki wraz z instalacją OZE w 2 budynkach; Starostwo powiatowe – oświetlenie energooszczędne w 2 budynkach; hotel – instalacja pompy ciepła; firma produkcyjna oraz budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego – termomodernizacja; 2 spółdzielnie mieszkaniowe – termoizolacja 15 budynków (stropodachy); 1 sp-nia mieszkaniowa – wymiana oświetlenia na energooszczędne w 1 budynku; 2 sp-nie mieszkaniowe – wymiana wind na bardziej efektywne energetycznie w 28 budynkach; 1 sp-nia mieszkaniowa – modernizacja Systemu grzewczego – 18 budynków wielorodzinnych; Ponadto w ramach programu STOP SMOG dla osób fizycznych WFOŚiGW w Katowicach dofinansował w latach 2017-2018 38 instalacji wymian kotłów grzewczych na ekologiczne oraz 5 inwestycji w termomodernizację i OZE dla celów cwu.

2018

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2018 roku zostało wymienionych 250 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej. Uzyskano efekt ekologiczny w postaci braku emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania węgla na poziomie 667 ton. Koszt przedsięwzięcia – 3, 15 mln zł.

2018

8 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się w czerwcu 2018 roku roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W bloku dla szkół i przedszkoli udział wzięło ponad 2000 dzieci, młodzieży oraz 180 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe).Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne. Ogłoszone zostały też wyniki w 8 edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". W bloku dla mieszkańców dominował temat smogu i niskiej emisji. Mieszkańcy mogli też zapoznać się z tzw. spalaniem od góry zaprezentowanym przez członków Polskiego Alarmu Smogowego, które to nie powoduje powstawania dymu podczas palenia węgla w kopciuchach. Szczególny nacisk położono na elementy związane z zieloną infrastrukturą i ochroną powietrza przez rośliny.

2019

Remont i przebudowa kompleksu budynków

2019

9 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się w czerwcu 2019 roku roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. Tradycyjnie pojawiły się elementy dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale najbardziej spektakularna okazała się gra miejska dla rodzin, która została stworzona na bazie znanej gry planszowej Euro-biznes i przyjęła nazwę Eko-biznes. Uczestniczyło w niej ponad 50 drużyn rodzinnych ( ok. 300 osób), które rozwiązując zadania i zagadki dedykowane osobom w różnym wieku zdobywały punkty tzw. Energisie i mogły wymieniać je na nagrody w Eko-bazarze. Pojawiły się urządzenia OZE oraz wystawa różnorodnych pojazdów zeroemisyjnych z możliwością testowania.

2019

W maju 2019 miasto wraz ze spółką miejską ZIAD zorganizowało szkolenie Elektromobilność w praktyce dla 70-ciu urzędników, prezesów spółek miejskich i właścicieli firm lokalnych. Otwarta została także pierwsza miejska ogólnodostępna stacja ładowania samochodów elektrycznych. Następnego dnia impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy testowali różnorodne pojazdy elektryczne: samochody, rowery, quady, skutery i inne.

2019

Miasto Bielsko-Biała opracowało dokument „Plan adaptacji miasta Bielsko-Biała do zmian klimatu do 2030 roku”.

2019

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2019 roku zostało wymienionych 250 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej. Uzyskano efekt ekologiczny w postaci braku emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania węgla na poziomie 667 ton. Koszt przedsięwzięcia – 3,24 mln zł.

2020

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2019 roku zostało wymienionych 454 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej. Uzyskano efekt ekologiczny w postaci braku emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania węgla na poziomie 954 ton. Koszt przedsięwzięcia – 5,54 mln zł.

2020

W sierpniu 2020 roku została przyjęta Uchwałą NR XXI/503/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej „Strategia rozwoju elektromobilności w  Bielsku-Białej. E-moBBility 2020 - 2035”, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez realizację szerokiego spektrum działań związanych z elektromobilnością. Strategia rozwoju elektromobilności dla naszej gminy zakłada, że między innymi do 2024 roku 30% taboru MZK będą stanowiły pojazdy zeroemisyjne. Znacznie zwiększony zostanie również odsetek pojazdów niskoemisyjnych. Dodatkowo planuje się wprowadzenie ekologicznej floty pojazdów (30% ) do realizacji zadań publicznych przez służby miejskie (innych niż transport zbiorowy).  Strategia zakłada także zwiększenie dostępności infrastruktury poprzez budowę ogólnodostępnych stacji ładowania zlokalizowanych na parkingach miejskich , koordynację oraz wspieranie tworzenia sieci ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy też wprowadzenie dedykowanych dla samochodów elektrycznych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.  

Zachęcamy  do zapoznania się z tym dokumentem poniżej zamieszczamy link:
https://bip.um.bielsko.pl/a,75903,uchwala-nr-xxi5032020-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-w-bielsku-bialej-e-mob.html

 

2021

W marcu 2021 roku opracowano dokument pn. „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała”, który przyjęto Uchwałą NR XXX/710/2021  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Plan zakłada zwiększenie dostępności infrastruktury poprzez budowę ogólnodostępnych stacji ładowania zlokalizowanych na parkingach miejskich.  Wyznaczono 41 lokalizacji z  82 punktami ładowania samochodów elektrycznych. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jako gmina o liczbie ludności powyżej 150 tys. mamy obowiązek zadbania o pojawienie się na terenie naszego miasta 100 ogólnodostępnych punktów ładowania. Funkcję operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania dla stacji wybudowanych zgodnie z wyżej wymienionym Planem na terenie Bielska-Białej będzie pełnić przedsiębiorstwo energetyczne - TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., które zostało wyznaczone do pełnienia tej funkcji decyzją Prezesa URE z 7 lipca 2021 r. 

Zachęcamy  do zapoznania się z tym dokumentem poniżej zamieszczamy link:

https://bip.um.bielsko.pl/a,77552,uchwala-nr-xxx7102021-w-sprawie-przyjecia-planu-budowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-na-terenie-.html