Lista podstawowa potencjalnych Grantobiorców w projekcie grantowym ( Grant Pone 2)

Logo

 

Lista podstawowa potencjalnych Grantobiorców
w projekcie grantowym ( Grant Pone 2)

„Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze,
Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.


Kod zbudowany jest w taki sposób, że trzy pierwsze litery to trzy litery z numeru
dowodu osobistego Wnioskodawcy, następnie pięć cyfr to pięć ostatnich cyfr z numeru
pesel Wnioskodawcy, ostatnia szósta cyfra to 0. Kody ułożone są alfabetycznie.
Proces podpisywania umów jest przewidziany na okres od czerwca 2022r do czerwca
2023r. i nastąpi po zaakceptowaniu projektu przez Zarząd Województwa Śląskiego.