“Bielsko-Biała łapie deszcz”

Logo "Bielsko- Biała łapie deszcz", kropla wody

Sukces akcji "Bielsko-Biała łapie deszcz". Kwota dotacji to 2 mln zł – do 1000 zł na zbiornik naziemny oraz do 3000 zł na zbiornik podziemny. Dotychczas wpłynęło blisko 1500 wniosków. Poniżej logo akcji. Miasto planuje wyposażać w naklejki z tym logo każdego beneficjenta – mieszkańca, który otrzymał dotację, aby nakleił ją na swój zbiornik retencyjny.

Projekt logo o nazwie „Bielsko-Biała łapie deszcz” z wykorzystaniem kroju czcionki istniejącego logotypu „Bielsko-Biała chroni klimat”, ma za zadanie obrazować ideę oszczędności i małej retencji wody. Logo bazuje na symbolu kropli, do której dodany został podwójny element (symbolizujący Bielsko i Białą) obejmujący, niejako zbierający i ochraniający tę kroplę.

Program dotacyjny "Bielsko-Biała łapie deszcz" wystartował na początku roku 2020 i ma zachęcać mieszkańców do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji, czyli np. zastosowanie naziemnego zbiornika na deszczówkę czy też budowę lub przebudowę zbiornika podziemnego. Nasze miasto jest jednym z 44 miast uczestniczących w programie „Adaptacja do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. Właściwe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych mechanizmów takiej adaptacji. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie ogranicza ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi w czasie intensywnych opadów deszczu, a jednocześnie w czasie suszy stanowi rezerwę wody, którą możemy używać do podlewania roślin czy też mycia balkonów i tarasów. Używanie wody pitnej, uzdatnionej do takich celów jest dzisiaj już marnotrawstwem.
Program „Bielsko-Biała łapie deszcz” jest przeznaczony dla:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych niebędących przedsiębiorcami
  • wspólnot mieszkaniowych

posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie miasta Bielska-Białej.

Realizacją programu zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Energii.
Wielkość dofinansowania na ten cel została ustalona w Regulaminie określającym zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII/389/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2020. Przed realizacją zadania konieczne jest zawarcie umowy dotacyjnej.

Wzór wniosku o dotację znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej www.um.bielsko.pl.
Wnioski można składać w terminie do 31 lipca 2020 r. https://bielsko-biala.pl/dotacje-informacja-dotyczaca-srodkow-finansowych-na-ochrone-srodowiska-w-bielsku-bialej
Po złożeniu wniosku można ubiegać się o dofinansowanie zamontowania zbiornika retencyjnego:
zbiornika naziemnego o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów – dotacja do poniesionych kosztów nie więcej niż 1 000 zł albo zbiornika podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 1 000 litrów - dotacja do wysokości poniesionych kosztów nie więcej niż 3 000 zł.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody. Zalety wykorzystania wód opadowych:

  • trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, tym samym odciążają obiekty podziemnej infrastruktury technicznej.
  • są wykorzystywane przez roślinność, wpływają tym samym na poprawę mikroklimatu
  • dzięki zastosowaniu lokalnej retencji i infiltracji zmniejszają się koszty obsługi tradycyjnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
  • zretencjonowane wody można wykorzystać np. do nawodnień zieleni miejskiej oraz przydomowego ogródka.


Umiejętne wykorzystanie deszczówki powinno być nie tylko dobrą praktyką ale także naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika z konieczności przystosowania się do postępujących zmian klimatu.
Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do korzystania z programu. Telefon kontaktowy w tej sprawie: 33 4971 717 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Danuta Przybyło.