Krajowy program "Czyste powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

- źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,

- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

- mikroinstalację fotowoltaiczną 2-10 kW

Termomodernizacja budynku (muszą być spełnione wymogi ustawy termomodernizacyjnej WT 2021).

Dom musi być ogrzewany gazem, pompom ciepła a jeżeli jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe kocioł musi być V klasy lun spełniać wymogi ECOPROJEKTU

- ocieplenie przegród budowlanych, obliczanie minimalnej grubości izolacji na stronie Kalkulator grubości izolacji (https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl)

- stolarkę okienną (współczynnik przenikania ciepła do 0,9) ,

- stolarkę drzwiową ((współczynnik przenikania ciepła do 1,3)


 

Do złożenia wniosku w urzędzie miasta potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

- numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania;

- numer PESEL wnioskodawcy

- rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku, 

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²), 

- faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji), 

- ostatni formularz PIT,

- zaświadczenie wydane przez MOPS/GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,

Wysokość dofinansowania

Jeżeli dochód nie przekracza 135 tyś zł 40% kosztów netto

1894 zł netto na członka rodziny- gospodarstwo wieloosobowe -70% kosztów netto

2651 zł netto – gospodarstwo 1 osobowe 70% kosztów netto

1090 zł netto na członka rodziny- gospodarstwo wieloosobowe – 90% kosztów netto

1526 zł netto – gospodarstwo 1 osobowe - 90% kosztów netto

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Wnioski można składać samodzielnie:

- https://gwd.nfosigw.gov.pl/

- lub przy pomocy pracownika gminy po wcześniejszym umówieniu wizyty

Wypełniony wniosek na miejscu zostanie wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany i przekazany do WFOŚiGW w Katowicach.

Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Katowicach. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Na mocy porozumienia pomiędzy miastem Bielsko-Biała a WFOŚiGW w Katowicach 7 czerwca 2021 roku w naszym mieście powstał punkt konsultacyjny, w którym można zasięgnąć informacji o programie Czyste Powietrze oraz skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Punkt jest zlokalizowany przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, na 3 piętrze, pokój 306, i jest czynny dla stron składających wniosek we wtorki w godzinach 8:00 – 13:00 oraz w czwartki w godzinach 12:00 – 17:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: (33) 4971 509.

Informacje telefoniczne oraz umawianie wizyt jest możliwe w godzinach:

poniedziałek i środa 7:30 - 15:30, wtorek 13:00 - 15:30, czwartek 7:30 - 12:00, piątek 7:30 - 13:00.

Bliższych informacji udziela:
Delegatura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach od 9.00 do 14.00

lub

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 60 32 252
e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl
Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/
Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony internetowej dedykowanej programowi CZYSTE POWIETRZE: www.kampaniaczystepowietrze.pl

Załączniki do pobrania:

Protokół odbioru prac wykonawcy.

Zgoda współwłaściciela/ współmałżonka.

Zgoda na doręczenie elektroniczne.

Wzór umowy z wykonawcą.

Pełnomocnictwo