Ogłoszenie o naborze wniosków do programu OZE

Program OZE dla mieszkańców Bielska-Białej – aktualizacja z dnia 28 sierpnia 2020 r.

.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Uprzejmie informujemy, że Miasto Bielsko – Biała rozpoczyna od 7 września 2020 r. od godz. 10.00  przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. Nabór zostanie zakończony w dniu 7 października o godz. 18.00.

Formularz Deklaracji udziału oraz formularz załącznika dostępne są do pobrania tutaj:

Deklaracja udziału ZAŁ. 2

Formularz zgody współwłaściciela ZAŁ. 2A 

Formularze należy wydrukować DWUSTRONNIE i po wypełnieniu i podpisaniu ZAPARAFOWAĆ na każdej stronie w dolnym lewym rogu.

Wraz z Deklaracją udziału należy złożyć dokument potwierdzający prawo własności (np. wydrukowany z internetu aktualny wydruk z Księgi wieczystej (ze strony https://ekw.ms.gov.pl/) i dokument zawierający adres i nr działki).

REGULAMIN OZE – wersja do pobrania i do druku

Więcej o Projekcie na stronie oze.bielsko-biala.pl

 

Nabór w imieniu Miasta prowadzić będzie Operator Projektu.

Wnioski (Deklarację udziału) należy składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (BOK)  przy Al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD)
W okresie naboru BOK będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz.  10.00 – 18.00 oraz w soboty  10.00 – 14.00, tel. 33/813 83 13, 33/813 82 83

W tematach dotyczących naboru oraz Projektu prosimy o kontakt na specjalnie uruchomioną przez Operatora Projektu infolinię:  tel.  33 813 82 82  oraz  email:  bokbielsko@gmail.com

W ramach Projektu można otrzymać dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii,
ale nie więcej niż:
• 28.500 zł netto na dowolną pompę ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody, bądź tylko ogrzewania,
• 7.125 zł netto na pompę ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej,
• 9.500 zł netto na kolektory słoneczne,
• 14.250 zł netto na fotowoltaikę.
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym – jego koszty pokrywa Grantobiorca.

Regulamin  naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, określający szczegółowe zasady udziału oraz procedurę w Projekcie grantowym –  pobierz uchwałę ws przyjęcia Regulaminu wraz  ze wzorami załączników

O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru.

Zasady i kryteria oceny wniosków:

  • Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie będą uwzględniane.
  • Wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytorycznej.
  • Punktacja oceny merytorycznej:
Lp. Kryterium Definicja
1 Moc instalacji fotowoltaicznej (PV) za każde rozpoczęte 0,2 kWp instalacji ponad 4 kWp – 1 pkt
2 Pojemność zbiornika wodnego w przypadku kolektorów słonecznych za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad 200 litrów -1 pkt
3 Moc pompy ciepła na c.w.u. za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 2,5 kW – 1 pkt
4 Moc pompy ciepła pozostałe za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 10 kW – 1 pkt
5 Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła 20 pkt
6 Likwidację starego źródła węglowego przy instalacji pompy ciepła 30 pkt
  • Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona, jeśli liczba wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę formalną przekroczy wartość całego Projektu.
  • Ocena merytoryczna będzie polegać na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na osiągnięcie przez Miasto efektu ekologicznego.
  • UWAGA! Wnioski będą kwalifikowane do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów, po wyczerpaniu puli środków pozostałe wnioski będą kwalifikowane na listę rezerwową.