Relacja z II Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii

Ostatni week­end w Bielsku-Białej upłynął pod znakiem dobrej energii — energii pasji, cieka­wości, radości, zabawy oraz – przede wszys­tkim — dbałości o środowisko nat­u­ralne. Pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem II Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii, było Biuro Zarządza­nia Energią – dzi­ała­jące przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, które chce poprzez zabawę, wys­tawy, rozry­wkę i eduka­cyjne pokazy pop­u­lary­zować wśród mieszkańców postawy i zachowa­nia, które mają na celu oszczędzanie energii i ochronę klimatu.

W Gem­ini Park, gdzie odby­wał się fes­ti­wal można było obe­jrzeć wys­tawę zdjęć 300 ambasadorów kli­matu — osób i insty­tucji, które akty­wnie chcą dzi­ałać na rzecz ochrony kli­matu. Goś­cie fes­ti­walu mieli też okazję obe­jrzeć przed­mioty, które otrzy­mały „drugie życie”. Taką nazwę („Drugie życie rzeczy”) miała wys­tawa przed­miotów z recyk­lingu i up-cyklingu autorstwa pol­s­kich artys­tów. Wyek­sponowano na niej między innymi szachy biel­szczanki Anny Drabczyńskiej, które były ofic­jal­nym upominkiem pod­czas Pol­skiej Prezy­dencji w Unii Europe­jskiej, torbę z pasów bez­pieczeństwa, bran­so­letkę ple­cioną z gazet, tore­bkę wyple­cioną ręcznie z kolorowych gazet, torbę Eko­zoficzną”, ple­cioną z wyrzu­canych na śmieci reklamówek, siedziska wyko­nane z płyt wiórowych OSB, „jadalne naczy­nia” z otrębów, piękną lampę „z fil­terków”, ory­gi­nalne półmiski z płyt winy­lowych, wielki puf ple­ciony z reklamówek.

.

Dla wszys­t­kich uczest­ników fes­ti­walu orga­ni­za­torzy przy­go­towali wiele innych, równie ciekawych atrakcji, m.in. kon­certy zespołów Rif­fer­tone i De Nuevo, popis wokalny Aichy i Asteyi, recital piosenki kabare­towej Paris Paris, wys­tępy taneczne Saidy i zespołu Cubana czy pokaz capoeiry klubu Bushi połąc­zony z warsz­tatami dla pub­liczności. Rodz­ice z malutkimi dziećmi baw­ili się na sce­nie wraz z instruk­torami Szkoły Muzy­cznej Yamaha.

Wielkie wraże­nie na zebranych wywarł trzykrotny Mis­trz Pol­ski, Mis­trz Europy, Chin i Dalekiego Wschodu oraz Wicemistrz Pucharu Świata w sztuce bar­mańskiej flair Krzysztof Dra­bik (pseudonim artysty­czny James Bond — Agent 007) swoim Juice flair show. Odważni mogli nauczyć się pod jego okiem kilku tricków flairingu. Wyjątkową atrakcją okazało się Kuli­naria Show, czyli pokaz zdrowego gotowa­nia i odży­wia­nia się przy­go­towany przez kucharza Grze­gorza Łapanowskiego, diete­tyka i coucha Marka Zarembę oraz szefa kuchni Galerii Blu Mateusza Kręcinę. Goś­cie mieli okazję degus­tować potrawy, które na sce­nie przy­go­towywali dla nich prowadzący pokaz. Wszys­tkie dania były podawane na eko­log­icznych talerzach z otrębów.

   Ciekawym punk­tem fes­ti­walu był również pokaz mody recyk­lin­gowej uznanej pro­jek­tan­tki Anny Drabczyńskiej oraz Marty Lelek i Grupy Twór­czego Niepokoju. Zain­tere­sowani mogli zas­tanowić się, czy z butelek i tore­bek foliowych można wyczarować niezwykłą kreację? Czy moda z odzysku nadaje się do użytku na co dzień?Wielkim zain­tere­sowaniem cieszył się też tor TRACK-BIKE, na którym młodzi i starsi sprawdzali, jak jeździ się na row­erze elek­trycznym, i ory­gi­nalny samochód elek­tryczny Re-Volt.

Pod­czas, kiedy rodz­ice korzys­tali z pro­fesjon­al­nych porad spec­jal­istów z Biura Zarządza­nia Energią, jak oszczędzać energię i tym samym zmniejszać rachunki, dzieci brały udział w warsz­tat­ach eduka­cyjnych, na których mogły zro­bić piękne przed­mioty i ozdoby, wyko­rzys­tu­jąc mate­ri­ały z odzysku. Wyjątkową atrakcją okazał się również plen­erowy innowa­cyjny Park Eduka­cyjny „Inter­akcje”, w którym młodzi naukowcy poz­nawali codzi­enne zjawiska w niecodzi­enny sposób.

Pod­czas sobot­niego pro­gramu można było, podob­nie jak w ubiegłym roku obser­wować ekspery­menty i doświad­czenia fizyko-chemiczne Akademii Nauki.

Ważnym akcen­tem sobot­niego popołud­nia było ofic­jalne rozstrzyg­nię­cie miejs­kich konkursów dla dzieci i młodzieży „Szanuj energię, chroń kli­mat”, jak też akcja „Odlo­towe Bielsko-Biała”, kiedy to w jed­nej chwili w niebo wzbiło się 300 balonów. Wśród tych, którzy wysłali w świat eko­log­iczne pozdrowie­nie byli między innymi prezy­denci Bielska-Białej Pan Jacek Kry­wult i Pan Zbig­niew Michniowski.